Höj skogens värde med skogsvård

Är du skogsägare kan du skatta dig lycklig. Skog är en bra investering som kan ge såväl inkomster som högre livskvalité. Men att äga skog innebär också du har en del skyldigheter att tänka på. En nybliven skogsägare kan behöva få kunskaper och rådgivning för bästa möjliga avkastning.

Är det första gången du äger skog kan det kännas som en helt ny värld öppnar sig. Du vinner mycket på att anlita ett företag som har kompetens gällande allt från skogsskötsel till att sälja skog för att få den högsta avkastningen. Bor du långt ifrån din skog är det ypperligt att låta en pålitlig aktör förvalta den åt dig. I Sverige är cirka 50 procent av skogsägarna privata oftast som familjeskogsbruk (familj och släkt äger skog ihop) och i skrivande stund är virkespriserna höga och fortsätter stiga så virkesförsäljning blir en stor inkomstkälla.

Skog och mark kräver skyddslagar

Sverige har en skogsvårdslag och liksom alla lagar fungerar, är det ett brott att bryta mot den. Här hittar du lagen i sin helhet. Några exempel på skyldigheter är:

  • Anlägga ny skog – senast under tredje året efter avverkning ska ny skog anläggas.
  • Anmälan om avverkning – avverkning större än 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor i förväg så de hinner kontrollera uppgifterna. Finns inga hinder får du avverka sex veckor efter anmälan.
  • Natur- och kulturmiljövård – ta hänsyn till kulturvärden, friluftsliv och den biologiska mångfalden.
  • Anpassa hyggenas storlek och läge – visa hänsyn för renbetesområden. Marker med renskötsel året runt ger samebyn rätt att samråda innan skogsbilvägar byggs och avverkningen tar fart. Skogsbolagsjättar har tvingats pausa projektet när meningskiljaktigheterna varit stora.
  • Fjällnära- och ädellövskog – avverkning i fjällnära- och ädellövskog ska först få tillstånd. Du ska exempelvis ange hur du tryggat återväxten och planerat med hänsyn för miljökultur. Ingen avverkning får starta innan tillståndet är klart.

Respektera den värdefulla skogen

Skogsstyrelsen kontrollerar att lagen efterlevs för att skogen inte ska utarmas eller förstöras. Träd skyddar dessutom miljön då de binder koldioxid. Skogen är en förnybar resurs och en enorm statlig inkomstkälla. Den som är klok planterar nya små plantor som får växa och frodas. Kort sagt är skogsvårdslagen till för att bevara och vårda denna gröna guldgruva, som förutom reda pengar också ger en samhällsekonomisk vinst. Människor som vistas i naturen ökar sitt välmående både fysiskt och psykiskt.